Institute_AccelencE

Institut für Kernphysik (KPH)
JGU Mainz
Johann-Joachim-Becher-Weg 45
D-55128 Mainz
Telefon: +49 6131 39-25802 oder -25803
Fax: +49 6131 39-22964
E-Mail: andres@kph.uni-mainz.de
Web: KPH

Institut für Kernphysik (IKP)
TU Darmstadt
Schlossgartenstr. 9
D-64289 Darmstadt
Telefon: +49 6151 16-23502
Fax: +49 6151 16-23305
E-Mail: cseeger@ikp.tu-darmstadt.de
Web: IKP

Institut für Theorie Elektromagnetischer Felder (TEMF)
TU Darmstadt
Schlossgartenstr. 8
D-64289 Darmstadt
Telefon: +49 6151 16-24034
Fax: +49 6151 16-24027
E-Mail: sekretariat@temf.tu-darmstadt.de
Web: TEMF

Fachgebiet Dünne Schichten (ATFT)
TU Darmstadt
Alarich-Weiss-Str. 2
D-64287 Darmstadt
Telefon: +49 6151 16-20701
Fax: +49 6151 16-20699
E-Mail: bracke@oxide.tu-darmstadt.de
Web: ATFT