Kenjiro Miki

Dr. Kenjiro Miki

AG Aumann

Working area(s)

  • NeuLAND developments
  • Electromagnetic excitation of Sn isotopes

go to list